Навіны


Рэдакцыя

 
Выходзіць з 1932 года.
У 1982 годзе газета ўзнагароджана ордэнам Дружбы народаў.

ЗАСНАВАЛЬНІКІ:
Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”, РВУ “Выдавецкі дом «Звязда»

Рэдакцыйная калегія:

Анатоль Акушэвіч, Лілія Ананіч,
Алесь Бадак, Дзяніс Барсукоў, Віктар Гардзей,
Уладзімір Гніламёдаў,
Вольга Дадзіёмава,
Уладзімір Дуктаў, Анатоль Казлоў,
Алесь Карлюкевіч, Анатоль Крэйдзіч,
Віктар Кураш, Алесь Марціновіч,
Мікола Станкевіч, Мікалай Чаргінец,
Іван Чарота, Іван Штэйнер.

 

Юрыдычны адрас:

220013, Мінск,
вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а

 

Тэлефоны:

292-20-51

намеснік галоўнага рэдактара — 287-17-98 — Петрусевiч Iнеса Яўгенаўна

адказны сакратар — 292-20-51— Марчук Раіса Мікалаеўна

 

Аддзелы:

крытыкі і бібліяграфіі — 292-56-53 – Грышчук Анастасія Міхайлаўна, Лапіцкая Алеся Міхайлаўна

прозы і паэзіі — 292-56-53 — Явіч Яна Паўлаўна

аддзел мастацтва — 292-20-51 — Шымук Таццяна Мікалаеўна

аддзел “Кніжны свет” — 292-56-53 — Весялуха Марына Міхайлаўна, Латышава Дар’я Сяргееўна, Войцік Марыя Віктараўна, Аскера Вікторыя Васільеўна

e-mail: lim_new@mail.ru

напісанае застаеццаКантакты
Адрас рэдакцыі: Юрыдычны адрас:
220013, Мінск,
вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а
Е-mail: lim@zviazda.by

Адрас для карэспандэнцыі:
220013 Мінск, пр. Незалежнасці, 77
Е-mail: lim_new@mail.ru

Адрас у інтэрнэце: www.lim.by

Тэлефоны:
галоўны рэдактар — 292-20-51
намеснік галоўнага
рэдактара — 287-17-98
адказны сакратар — 292-20-51
аддзел крытыкі і бібліяграфіі — 292-56-53
аддзел прозы і паэзіі — 292-56-53
аддзел мастацтва — 292-20-51
аддзел «Кніжны свет» — 292-56-53
бухгалтэрыя — 287-18-14
Тэл./факс — 292-20-51
Выходзіць раз на тыдзень
па пятніцах.

Падпісныя індэксы:
63856 — індывідуальны;
63815 — індывідуальны льготны
для настаўнікаў;
638562 — ведамасны;
63880 — ведамасны льготны.
Пасведчанне аб дзяржаўнай
рэгістрацыі сродку масавай
інфармацыі № 7 ад 10.12.2012,
выдадзенае Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Выдавец:
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом “Звязда”».
Дырэктар — галоўны рэдактар
Аляксандр Мікалаевіч КАРЛЮКЕВІЧ
Тэхнічны рэдактар,
камп’ютарная вёрстка:
А. В. Бізункова
Камп’ютарны набор:
Г. Я. Палякова
Стыльрэдактар:
Н. А. Святлова