Навіны


Архіў

2010

№ 1/2010      № 2/2010      № 3/2010

№ 4/2010      № 5/2010      № 6/2010

№ 7/2010      № 8/2010      № 9/2010

№ 10/2010    № 11/2010     № 12/2010

№ 13/2010    № 14/2010    № 15/2010

№ 16/2010    № 17/2010    № 18/2010

№ 19/2010    № 20/2010   № 21/2010

№ 22/2010   № 23/2010   № 24/2010

№ 25/2010   № 26/2010   № 27/2010

№ 28/2010   № 29/2010   № 30/2010

№ 31/2010    № 32/2010   № 33/2010

№ 34/2010   № 35/2010   № 36/2010

№ 37/2010   № 38/2010   № 39/2010

№ 40/2010   № 41/2010    № 42/2010

№ 43/2010   № 44/2010   № 45/2010

№ 46/2010   № 47/2010   № 48/2010

№ 49/2010   № 50/2010   № 51/2010

 

2011

№ 1/2011      № 2/2011      № 3/2011

№ 4/2011     № 5/2011      № 6/2011

№ 7/2011     № 8/2011      № 9/2011

№ 10/2011   № 11/2011     № 12/2011

№ 13/2011   № 14/2011    № 15/2011

№ 16/2011   № 17/2011    № 18/2011

№ 19/2011   № 20/2011   № 21/2011

№ 22/2011  № 23/2011   № 24/2011

№ 25/2011  № 26/2011   № 27/2011

№ 28/2011  № 29/2011   № 30/2011

№ 31/2011   № 32/2011   № 33/2011

№ 34/2011  № 35/2011   № 36/2011

№ 37/2011  № 38/2011   № 39/2011

№ 40/2011  № 41/2011    № 42/2011

№ 43/2011  № 44/2011   № 45/2011

№ 46/2011  № 47/2011   № 48/2011

№ 49/2011  № 50/2011   № 51/2011

 2012

№ 1/2012      № 2/2012      № 3/2012

№ 4/2012     № 5/2012      № 6/2012

№ 7/2012     № 8/2012      № 9/2012

№ 10/2012   № 11/2012     № 12/2012

№ 13/2012   № 14/2012    № 15/2012

№ 16/2012   № 17/2012    № 18/2012

№ 19/2012   № 20/2012   № 21/2012

№ 22/2012  № 23/2012   № 24/2012

№ 25/2012  № 26/2012   № 27/2012

№ 28/2012  № 29/2012   № 30/2012

№ 31/2012   № 32/2012   № 33/2012

№ 34/2012  № 35/2012   № 36/2012

№ 37/2012  № 38/2012   № 39/2012

№ 40/2012  № 41/2012    № 42/2012

№ 43/2012  № 44/2012   № 45/2012

№ 46/2012  № 47/2012   № 48/2012

№ 49/2012  № 50/2012   № 51/2012

№ 52/2012

 

2013

№ 1/2013      № 2/2013      № 3/2013

№ 4/2013     № 5/2013      № 6/2013

№ 7/2013     № 8/2013      № 9/2013

№ 10/2013   №11/2013      №12/2013

№13/2013    №14/2013     №15/2013

№16/2013    №17/2013     №18/2013

№19/2013    №20/2013    №21/2013

№22/2013    №23/2013    №24/2013

№25/2013    №26/2013    №27/2013

№28/2013    №29/2013    №30/2013

№31/2013     №32/2013    №33/2013

№34/2013    №35/2013    №36/2013

№37/2013    №38/2013    №39/2013

№40/2013    №41/2013     №42/2013

№43/2013    №44/2013    №45/2013

№46/2013    №47/2013    №48/2013

№49/2013    №50/2013    №51/2013

 

2014

№1/2014        №2/2014       №3/2014

№4/2014       №5/2014       №6/2014

№7/2014       №8/2014       №9/2014

№10/2014     №11/2014     №12/2014

№13/2014    №14/2014     №15/2014

№16/2014    №17/2014     №18/2014

№19/2014    №20/2014    №21/2014

№22/2014   №23/2014    №24/2014

№25/2014   №26/2014    №27/2014

№28/2014   №29/2014   №30/2014

№31/2014   №32/2014   №33/2014

№34/2014   №35/2014   №36/2014

№37/2014   №38/2014  №39/2014

№40/2014   №41/2014  №42/2014

№43/2014   №44/2014  №45/2014

№46/2014  №47/2014  №48/2014

№49/2014  №50/2014   №51/2014

 

2015

№1/2015   №2/2015   №3/2015

№4/2015  №5/2015   №6/2015

№7/2015  №8/2015   №9/2015

№10/2015  №11/2015  №12/2015

напісанае застаеццаКантакты
Адрас рэдакцыі: Юрыдычны адрас:
220013, Мінск,
вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а
Е-mail: lim@zviazda.by

Адрас для карэспандэнцыі:
220013 Мінск, пр. Незалежнасці, 77
Е-mail: lim_new@mail.ru

Адрас у інтэрнэце: www.lim.by

Тэлефоны:
галоўны рэдактар — 292-20-51
намеснік галоўнага
рэдактара — 287-17-98
адказны сакратар — 292-20-51
аддзел крытыкі і бібліяграфіі — 292-56-53
аддзел прозы і паэзіі — 292-56-53
аддзел мастацтва — 292-20-51
аддзел «Кніжны свет» — 292-56-53
бухгалтэрыя — 287-18-14
Тэл./факс — 292-20-51
Выходзіць раз на тыдзень
па пятніцах.

Падпісныя індэксы:
63856 — індывідуальны;
63815 — індывідуальны льготны
для настаўнікаў;
638562 — ведамасны;
63880 — ведамасны льготны.
Пасведчанне аб дзяржаўнай
рэгістрацыі сродку масавай
інфармацыі № 7 ад 10.12.2012,
выдадзенае Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Выдавец:
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом “Звязда”».
Дырэктар — галоўны рэдактар
Аляксандр Мікалаевіч КАРЛЮКЕВІЧ
Тэхнічны рэдактар,
камп’ютарная вёрстка:
А. В. Бізункова
Камп’ютарны набор:
Г. Я. Палякова
Стыльрэдактар:
Н. А. Святлова